OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Zásady ochrany osobních údajů

 

Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ vám odpoví na otázky, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“). Do tohoto dokumentu jsme rovněž zahrnuli informace, jak můžete předcházet shromažďování či sdílení vašich osobních dat.
Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisyu pravujícími ochranu osobních údajů a dále také v souladu se zákonem o elektronických komunikacích a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.


Nakládání s osobními údaji

Správcem osobních údajů, ELSA’S TEXTILE s.r.o., IČO: 02323095, sídlem U Stadionu 1139/14, 683 01 Rousínov, si Vás tímto dovoluje, v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informovat, že:

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě čl. 6 Nařízení –

1. pro potřeby plnění našich smluvních povinností, ke kterým jsme se vůči Vám zavázali
• například kvůli dodání Vámi objednaného zboží, neboť se jedná o plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi Vámi a naší společností,

2. k plnění našich zákonných povinností,
• například za účelem poskytování údajů orgánům státní správy, pro potřeby daňové evidence a plnění daňových a účetních povinností vůbec,

3. z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti,
• mezi oprávněné zájmy naší společnosti patří zejména tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení o našich službách našim zákazníkům, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb

4. a také na základě Vašeho souhlasu, pokud nám byl udělen k Vaší registraci na našem e-shopu, k registraci pro odesílání newsletteru, nebo za účelem vyřízení poptávky v rámci vyplněného Formuláře poptávky skrze službu Google Forms.

 

Jaké informace shromažďujeme a jak je využíváme?

Dále shromažďujeme informace o Vašich návštěvách na internetových stránkách www.jer53y.cz. Jsou to informace o poskytovateli připojení, typu prohlížeče, operačním systému, stránkách, které jste u nás navštívili a datech a časech přístupu. Uvedené údaje využíváme pro zlepšení naší elektronické prezentace. Současně také evidujeme, z jakého místa na webu jste přišli. Z důvodů statistického hodnocení návštěvnosti našich webových stránek jsou nástroji třetích stran sledovány a uchovávány údaje pro statistické vyhodnocování návštěvnosti. Jedná se o nástroje Google Analytics a nástroje poskytované službou Sklik a Facebook Analytics.

Osobní údaje dále zaznamenává poskytovatel internetové konektivity a poskytovatel hostingových služeb tohoto serveru. Tyto údaje zaznamenává na svou vlastní zodpovědnost,
je vázán předpisy o důvěrnosti. Údaje o návštěvnících tohoto serveru smí zpřístupnit pouze a jenom v případě, že mu to ukládá zákon a pouze v rozsahu, který zákon ukládá.

Kde jsou osobní údaje uchovávány? Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány centrálně na serverech, které se nachází na území České republiky a v případě dat shromážděných skrze poptávkový formulář služby Google Forms jsou data uloženy na serverech v Irsku, přičemž obě země jsou členy Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v data centru společnosti 3solutions, spol. s r.o. Více informací o společnosti zde.

Ke zpracování a archivaci osobních údajů dále dochází při registraci v rámci e-shopu a vytvoření objednávky zboží.

Z Vašich osobních údajů evidujeme při registraci v našem e-shopu pouze Vaše jméno a přihlašovací email; v případě objednávek Vaši kontaktní adresu, případně fakturační adresu, a telefonní číslo; u OSVČ se pak bude jednat o jméno a příjmení, IČO, DIČ (je-li přiděleno), sídlo podnikání, telefonní číslo a email, a podle zvoleného způsobu platby se také může jednat o platební údaje (číslo bankovního účtu nebo číslo vaší platební karty). Tyto informace jsou použity pouze pro potřeby přihlášení k Vašemu účtu nebo spravování Vašich objednávek (nákupu zboží), bez nichž by nedošlo k jejich vyexpedování a doručení. Tato data uschováváme nejvýše po dobu desíti let.

Stránka www.jer53y.cz sama o sobě neeviduje a neukládá žádné platební údaje. Pro příjem platby používá www.jer53y.cz služeb třetích stran. V případě objednávky na zakázku (tedy ne skrze e-shop), dochází k manipulaci s Vámi dodanými fakturačními údaji za dodržení veškeré náležité bezpečnosti a mlčenlivosti. Nemusíte tak mít strach, že by se Vaše citlivé údaje dostaly mimo společnost Jersey53.

Údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, v případě registrace na našem e-shopu po dobu této registrace. Vaše osobní údaje zpracováváme nejvýše po dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí, po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány, s výjimkou případu, kdy požádáte o prodloužení vaší registrace.

Uživatelé mohou své osobní údaje kdykoliv změnit nebo požádat o výmaz z databáze.

Máte právo požadovat od naší společnosti jako od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, máte dále právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Je-li zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, probíhá-li pro účely oprávněných zájmů (tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb)

V případě, že nechcete nadále, abychom tyto vaše informace uchovávali, nebo jakkoli jinak zpracovávali, a také pro informace o zpracování vašich osobních údajů, nebo pro uplatnění Vašich práv, obraťte se na nás písemně (ELSA’S TEXTILE s.r.o., U Stadionu 1139/14, Rousínov, 683 01), elektronicky (info@jer53y.cz) nebo telefonicky (+420 517 370 375).

S kým sdílíme Vaše osobní informace?

Vaše osobní údaje poskytnuté skrze poptávkové a kontaktní formuláře a chat-box na této stránce sdílíme pouze se službami, které tuto komunikaci zajišťují a uchovávají, a to dle podmínek v souladu s GDPR a ePr. Nevynášíme informace mimo EU a Vaše údaje neprodáváme.
Při zpracování Vašich osobních údajů nebudete předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky, nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány smluvními partnery Správce, kteří pro Vás zajišťují v součinnosti se Správcem služby společnosti, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a Vámi jako subjektem údajů. Těmito zpracovateli jsou externí dopravci (např. PPL), poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé online platebních řešení (např.: platba kartou online, Gopay).

Jak používáme cookies a obdobné technologie?

Jer53y.cz alias ELSA’S TEXTILE s.r.o. používá cookies, tags a podobné technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu webových stránek. Tyto technologie nám umožňují poskytnout Vám informace přizpůsobené Vašim potřebám a jejich efektivní administraci. Pokud k technologii cookies nemáte důvěru, lze je ve Vašem prohlížeči částečně nebo zcela zakázat.
V nápovědě ve Vašem prohlížeči o této technologii naleznete obecné informace i návod, jak cookies zakázat.

Budete-li pokračovat v procházení našich stránek, aniž byste si změnili nastavení používání cookies ve svém internetovém prohlížeči, budeme to považovat za Váš souhlas s používáním cookies na našich internetových stránkách.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

1. remarketingové, analytické a konverzní cookies, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
2. cookie zabezpečení používáme k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran
3. soubory cookie stavu relace nám pomáhají zlepšovat služby a uživatelské prostředí na webu, odhalují chyby v chování webu
4. cookies třetích stran spojené se stránkou Facebook, Google Analytics, AdWords a Sklik: tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jde zejména o systémy pro doručování reklamy nebo analýzy návštěvnosti, ale

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které se při prohlížení webových stránek ukládají na váš harddisk, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují Vaše preference a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů, a ani nemohou soustřeďovat informace z Vašeho harddisku.

Na naších stránkách užíváme dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie
a nastavení Vašeho prohlížeče).

Jak jsou moje informace chráněny?

V naší společnosti klademe velký důraz na bezpečnostní politiku, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. S případnými zpracovateli Vašich osobních údajů máme vždy uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které klademe těmto zpracovatelům takové podmínky, aby Vaše údaje byly adekvátně zabezpečeny.

Zachováváme důvěrnost komunikací, zpráv, provozních a lokalizačních údajů v souladu se zákonem o elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu. Používáme odpovídající fyzické, elektronické a řídící záruky k ochraně informací, které jste nám poskytli.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

V případě, že použijete nastavení prohlížeče, které blokuje všechny soubory cookie (včetně nezbytných souborů cookie), může se stát, že přístup i samotné fungování stránek bude obsahovat mnoho chyb, bude nekompletní, částečně nefunkční, nebo se nezobrazí ve Vašem prohlížeči vůbec.


Jak Vám mám sdělit, že nechci být kontaktován za účelem propagace?

Pokud nechcete dostávat žádné propagační nabídky, sdělte nám to libovolnou formou: e-mailem na info@jer53y.cz, telefonem +420 517 370 375,
nebo poštou na adresu Jer53y.cz (ELSA’S TEXTILE s.r.o.), U Stadionu 1139/14, Rousínov, 683 01.Prohlášení k užití Google Translate

Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.: Viz https://www.google.com/intl/cs/policies.Ochrana soukromí a obchodní podmínky s užitím služeb Google

OCHRANA SOUKROMÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY


 

  • Stránky využívají doplňků Java Script a CSS. V případě reklamy nebo upoutávky může být použita technologie Adobe Flash.
  • Na webových stránkách mohou být zveřejněny informace i v jiných, než webových formátech. Důvodem je skutečnost, že tyto dokumenty buď obsahují typografické prvky a formátování, nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení.
    Pro zobrazení těchto dokumentů lze použít např. bezplatné prohlížeče, které lze stáhnout z internetu:

  • Součástí orientační nabídky je také vyhledávací formulář.


Kontakt na správce webu

Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek, společnost Jersey53 (ELSA’S TEXTILE s.r.o.), info@jer53y.cz, +420 517 370 375.