OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) platí pro nákup zboží u společnosti ELSA’S TEXTILE s.r.o., sídlem: U Stadionu 1139/14, Rousínov  683 01, identifikační číslo osoby (IČO): 02323095,
zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46424 (dále jen „společnost“).

II. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Objednávky zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.jer53y.cz, a které zákazník může objednat dle svých vlastních představ a individuálních požadavků, se činí u společnosti, a to prostřednictvím objednávkového formuláře. Zákazník může kontaktovat společnost ve věci nezávazného dotazu ohledně zboží též e-mailem nebo telefonicky. Pro závaznou objednávku však bude vždy odkázán na objednávkový formulář.
 2. Zákazník musí své požadavky zcela a úplně vylíčit v objednávkovém formuláři, a to včetně údajů o počtu objednávaných kusů, velikostech apod. Nedílnou součástí objednávkového formuláře je grafický návrh výrobku. Zákazník nejprve zadá předběžné údaje o střihu, typu límce, materiálu apod. Společnost pak dle takto uvedených údajů vyhotoví grafický návrh výrobku, a to případně i v několika variantách. Tento návrh pak zašle zákazníkovi ke schválení. V případě, že zákazník nesouhlasí ani s jedním návrhem, podléhá původní návrh společnosti dalším úpravám dle zákazníkem zadaných požadavků. Společnost doporučuje, aby se zákazník vždy řídil pokyny uvedenými v sekci objednání a dodání.
 3. Společnost si vyhrazuje právo na umístění svého loga na každém jednotlivém kusu výrobku. Za předem stanovený poplatek je možno dohodnout jinak.
 4. Společnost nenese zodpovědnost za loga dodaná zákazníkem, za použítí a umístění log a jejich práva k nim musí být výhradně řešena ze strany zákazníka.
 5. Konečná verze grafické podoby výrobku je ta, kterou jako poslední autorizuje (schválí) zákazník v objednávkovém formuláři. Tímto potvrzením je objednávka považována za závaznou. Veškeré další změny ze strany zákazníka podléhají souhlasu společnosti. V případě, že zákazník trvá na provedení změn, a s výrobou zakázky již bylo započato, je zákazník odpovědný za výdaje, které se započetím výroby společnosti vzniknou. Na tyto náklady a jejich výši bude zákazník společností upozorněn s tím, že budou promítnuty do konečného vyúčtování.
 6. Závazně učiněná objednávka se pro účely podmínek považuje za návrh na uzavření smlouvy (dle jednotlivých případů smlouvy kupní nebo smlouvy o dílo) ohledně zboží uvedeného v objednávce, včetně jeho grafické podoby. Smlouva ohledně výroby a dodání zboží uvedeného v objednávce je mezi společností a zákazníkem uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany společnosti zákazníkovi, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy.
III. Dodání (převzetí) zboží
Osobně v sídle společnosti
Českou poštou – Balík do ruky (dobírka)
Přepravní společností – přednostně využíváme služeb firmy TNT (pokud nebude dohodnuto jinak)
Kurýrní službou ČD
Osobně v sídle společnosti
Českou poštou – Balík do ruky (dobírka)
Přepravní společností – přednostně využíváme služeb firmy TNT (pokud nebude dohodnuto jinak)
Kurýrní službou ČD
IV. Platební podmínky
Hotově při osobním vyzvednutí
Na dobírku doručovateli
Převodem na účet – zboží bude expedováno po přijetí platby
Faktura – pouze při dlouhodobé a ověřené spolupráci

Ceny dopravy dle aktuálních ceníků přepravních společností.

Hotově při osobním vyzvednutí
Na dobírku doručovateli
Převodem na účet – zboží bude expedováno po přijetí platby
Faktura – pouze při dlouhodobé a ověřené spolupráci

Ceny dopravy dle aktuálních ceníků přepravních společností.

V. Dodací podmínky

 1. Zboží je dodáváno ve lhůtě 2–3 týdnů pokud nebude dohodnuto jinak.
 2. V případě platby na dobírku hradí zákazník kupní cenu zboží při jeho převzetí.
 3. Společnost si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech,
  kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. V takovém případě bude zákazník upozorněn.
 4. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či objemu.
 5. V případě, že se společnosti nepodaří dodat zboží do místa, které zákazník uvedl v objednávce, či nepřevezme-li zákazník zboží v tomto místě dodání zboží,
  je zákazník povinen uhradit společnosti veškeré náklady, které společnosti v souvislosti s dodáním zboží do místa určeného zákazníkem v objednávce a zpět ke společnosti vznikly.
 6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem jeho převzetí od společnosti či přepravce.

VI. Záruka, vady zboží, reklamace, zákonná lhůta pro vrácení zboží

 1. Zákazník je povinen objednané zboží od přepravce (v případě osobního odběru přímo od společnosti) řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů,
  počet kusů / balení a převzetí zboží přepravci (společnosti) potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit společnosti na adresu:

ELSA’S TEXTILE s.r.o.
U Stadionu 1139/14
68301  Rousínov
případně na e-mail: info@jer53y.cz

 1. Zákazník má právo na výměnu zboží v případě, že zboží při dodání (převzetí) nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými právními předpisy.
  Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které zákazník uplatní u společnosti do tří dnů od převzetí zboží, bude-li společnosti zboží předloženo. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není společnost zákazníkovi odpovědná. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi zákazníkem a společností řídí, není-li uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a / nebo obchodního zákoníku.
 2. Po dodání společnost neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Za nevhodné zacházení se považuje též běžná manipulace s výrobkem, které neodpovídá instrukcím společnosti týkající se zacházení s výrobkem a jeho údržby.

Postup při reklamaci zboží:

    Reklamaci je potřeba uplatnit ve stanovené lhůtě.
Reklamace musí splňovat všechny potřebné náležitosti (popis závady, kopie faktury a další potřebné doklady)
Zboží zašlete doporučeným balíkem zpět na adresu sídla společnosti. Zboží neposílejte s platbou na dobírku.
Bude-li se jednat o neodstranitelnou závadu, společnost vyrobí objednávku na své znovu. Po dohodě se zákazníkem je též možno vrátit cenu zakázky v penězích.
Vyřízení reklamace proběhne zpravidla v nejkratším možném čase po vrácení zboží na adresu sídla společnosti, nejpozději do 30 dnů.
Reklamaci není možné uznat v případě, kdy se jedná o běžné opotřebení způsobené následkem používání zboží.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Společnost je oprávněna podmínky upravovat a měnit dle svého uvážení. Společnost si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Pro smlouvu jsou rozhodné podmínky zveřejněné společností na www.jer53y.cz v den učinění objednávky zákazníkem.
 2. Učiněním objednávky zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den učinění objednávky.
 3. S návštěvou internetových stránek www.jer53y.cz a s odesláním objednávky nejsou pro zákazníka spojené žádné poplatky ze strany společnosti.

 

Nenašli jste to, co jste hledali? 

Více o zásadách ochrany osobních informací a citlivých dat a o vztahu zákazníka k poskytovanému e-shopu naleznete zde:


PRO NÁKUP PRODUKTŮ V SEKCI E-SHOP PLATÍ ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA A OBCHODNÍ PODMÍNKY. INFORMACE NALEZNETE ZDE:

 

INFO